Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Coodnie

I. Definicje:

1. Serwis/sklep – serwis internetowy działający pod domeną coodnie.com
2. Produkt – towar będący przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego
3. Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w sklepie internetowym, w wyniku której utworzone zostało konto.
4. Kupujący / Klient – użytkownik podejmujący działania zmierzające do zakupu produktów za pośrednictwem sklepu internetowego
5. Zamówienie – złożona w formie elektronicznej lub telefonicznej wola zakupu określonych produktów poprzez bezpośrednie lub pośrednie wypełnienie Formularza Zamówienia.
6. Formularz Zamówienia – oświadczenie woli zakupu, przy użyciu wybranego sposobu płatności, wybranych Produktów o określonych właściwościach oraz dostarczonych za pośrednictwem określonego spedytora.
7. Konto – wydzielona część Serwisu, dostępna wyłącznie po zalogowaniu, przedstawiająca obecne jak i archiwalne zamówienia, dająca możliwość wglądu oraz edycji danych osobowych Klienta, jak również dająca dostęp do kuponów zniżkowych przypisanych do Klienta.
8. Inne kanały sprzedaży – pozostałe serwisy internetowe pozostające poza wyłączną administracją Sprzedającego, w tym portal Facebook & OLX.

II. Postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony coodnie.com. Serwis umożliwia Klientom:
1. przeglądanie dostępnych produktów,
2. składanie Zamówień,
3. powiadamianie o statusie Zamówień,
4. kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami,
5. zarządzanie danymi osobowymi Klienta,
6. dostęp do kuponów zniżkowych,
2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz k.c..
3. Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień telefonicznie lub poprzez inne kanały sprzedaży online. Klienci tacy otrzymają wszelkie informacje oraz dostęp do Regulaminu tak jak Klienci Sklepu.
4. Sprzedający może ograniczyć dostęp do wybranych funkcjonalności Serwisu Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, np. wiek (18 lat). Informacja o ograniczeniach będzie każdorazowo zamieszczana w Serwisie.
5. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu, znaki towarowe, oprogramowanie oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy.
6. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
7. Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

III. Ochrona danych:

 1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez serwis coodnie.com zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedającego jedynie w celu wywiązania się z zawartej umowy kupna-sprzedaży towarów i usług. W przypadku Klientów, którzy wyrazili chęć otrzymywania informacji handlowej drogą elektroniczną mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, w tym w szczególności do kierowania spersonalizowanych ofert oraz kuponów rabatowych.
 3. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane osobom trzecim.

IV. Zamówienia:

  1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Sklep nie realizuje zamówień w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.
  2. Realizacja zamówień następuję niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego lub po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia płatności online. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
  3. W przypadku braku możliwości zrealizowania części lub całości złożonego zamówienia, za które Klient zapłacił, Sprzedający zwróci należność za niedostarczony towar w formie przelewu lub innej ustalonej wspólnie z Klientem w terminie do 5 dni roboczych.
  4. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  6. Akceptacja indywidualnego projektu odbywa się elektronicznie (e-mail).
  7. Po akceptacji wszelkie reklamacje odnośnie uzgodnionych właściwości lub sposobu działania Produktu nie będą uwzględniane.

V. Wysyłka i koszty dostawy:

  1. Forma i koszt dostawy są podawane przy każdym zamówieniu i są możliwe do wyboru przez Klienta.
  2. Firmy świadczące usługi wysyłkowe są firmami niezależnymi od Sprzedającego.
  3. Usługi wysyłkowe podlegają regulaminom poszczególnych spedytorów.
  4. W szczególnych przypadkach, czas oraz sposób realizacji dostawy może ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany mailem.
  5. Jeśli złożone zamówienie obejmuje towary o różnym statusie dostępności, wysyłka zamówionych towarów następuje w chwili skompletowania całości zamówienia.
  6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych produktów, wynikłe z przyczyn niezależnych od niego, w tym za opóźnienia wynikające z winy firmy wysyłkowej.
  7. W przypadku otrzymania uszkodzonej paczki niezbędne jest spisanie protokołu uszkodzenia paczki w obecności kuriera oraz zaznaczenie w nim, że opakowanie zewnętrzne paczki jest uszkodzone. Brak protokołu lub brak takiej adnotacji uniemożliwi skuteczną reklamację przesyłki.

VI. Formy płatności:

  1. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone w sklepie internetowym jest przedpłata. Aktualnie dostępną formą płatności jest przelew bankowy.

VII. Prawo odstąpienia od umowy:

  1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je w formie skanu na adres kontakt@coodnie.com. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku zakupu towaru indywidualnie zamówionego, w szczególności „Produktu Personalizowanego” lub wykonywanego na zamówienie Klienta.
  2. Zwracane Produkty powinny zostać odesłane w stanie niezmienionym wraz z dokumentem sprzedaży (rachunek).
  3. Od momentu otrzymania Produktów Klient jest zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi. Produkt musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, pozbawiony zapachów oraz zabrudzeń.
  4. Kupujący zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania Produktu odesłać zwracany Produkt na adres Sprzedającego. Towar powinien zostać odesłany Pocztą Polską – przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką) lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sklep internetowy  nie odpowiada za towary zaginione w trakcie przesyłki. Zabrania się odsyłania towaru przesyłką płatną „za pobraniem”. Przesyłki takie nie będą odbierane.
  5. Produkty oferowane w wersji elektronicznej nie podlegają zwrotowi.
  6. Produkty personalizowane nie podlegają zwrotowi.
  7. W przypadku zwrotu towaru koszt odesłania Produktu do sklepu internetowego pokrywa kupujący.
  8. W przypadku częściowego zwrotu zakupionych towarów przez Klienta koszty dostawy nie są zwracane.
  9. Zwrot pieniędzy następuje na konto bankowe, które klient wskaże podczas zwrotu produktu lub poprzez płatności elektroniczne w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania zwrotu towaru.
  10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom niebędącym konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Reklamacje:

1. Obsługa Sklepu dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty spełniały najwyższe standardy jakości oraz były pozbawione wad.
2. W przypadku ujawnienia wad w zakupionym produkcie, Klientowi przysługuje prawo reklamacji towaru.
3. Reklamacja towaru powinna być złożona na piśmie lub przesłana elektronicznie na adres Sklepu i powinna zawierać numer reklamowanego zamówienia, dane Klienta, w tym dane kontaktowe, datę złożenia oraz szczegółowy opis wad produktu.
4. Reklamacja powinna być przesłana nie później jak w terminie 2 tygodni od momentu otrzymania towaru. Reklamacje przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednak nie później jak w terminie 30 dni od momentu jej złożenia. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji na podany adres e-mail.
6. Reklamacji nie podlegają indywidualnie ustalane cechy produktu, które Klient zaakceptował.

IX.  Postanowienia końcowe:

1. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie coodnie.com
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wszystkie zmiany regulaminu będą publikowane w Serwisie.
3. O zmianach Regulaminu Klient będzie informowany z wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
6. Regulamin wchodzi w życie 25 sierpnia 2020.

Close